Predstavujeme....

To sme my - najmladšie gymnastky

06.04.2017 10:18

—————

Tanečná šou - Tancujeme pre Dobrého anjela2017

06.04.2017 09:54

—————

Montessori dielničky v DC Dubáčik

09.03.2017 10:49

—————

Karneval v DC Dubáčik

09.03.2017 10:31

—————

Jarná burza detského ošatenia

14.02.2017 10:33

—————


Vitajte!

 CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

CVČ môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

a)      školám a školským zariadeniam

b)     občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti

c)      ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú

CVČ sa zriaďuje ako zriadenie s celoročnou prevádzkou. Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších a večerných hodinách počas kalendárneho týždňa.

CVČ sa zvyčajne člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. Viac v sekcii O nás.

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako

a)      pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, blizsie informácie o týchto útvaroch nájdete v sekcii Krúžky

b)     príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole

c)      prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d)     organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum,

e)      spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.

Ďalšou činnosťou centra je

a)      spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží

b)     medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,

c)      aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,

d)     monitorovanie v oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz,

e)      informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,

f)       riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

g)      spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými osobami.

 

                                                                       


VIAC FOTIEK NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU https://www.facebook.com/groups/251658067934/


Novinky

Ponuka krúžkov 2017/2018

30.06.2017 11:04
plagat kruzky 1 2017 -2018.jpg (596592)

—————


Kontakt

Centrum voľného času

P.O. Hviezdoslava 13/4
Nová Dubnica 018 51


042/44 31 817
0905 268 916CVC Dubinka na Facebooku

Staňte sa aj vy členom CVC Dubinka na sociálnej sieti Facebooku

18.01.2010 11:34
ako na to: CVC na facebooku.doc (116,5 kB)

—————


PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA WWW.DOBRYANJEL.SK

Anjelske Osobne cislo: 11006862
heslo: cvc