Predstavujeme....

Zatvorenie Centra voľného času

12.10.2020 08:26
Ministerstvo školstva SR od 12.10.2020 zatvára záujmovú činnosť v Centre voľného času vzhľadom na situáciu Covid-19 na neurčito. V prípade zmeny Vás budeme informovať. Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky 0905 268 916. Ďakujeme za pochopenie.  

—————

Deň otvorených deň 2019

06.09.2019 14:06
DOD 2019.docx (840654)

—————

Slnečnice v ZOO Lešná

09.10.2018 10:55
Slnečnice na výlete v Lešnej .docx (695309)

—————

Cesta rozprávkovým lesom

31.05.2018 12:11

—————

Tanečná show pre Kristínku

19.03.2018 12:42
Plagát tanečná show pre Kristínku.pdf (637273)

—————

Vianočné fotenie

15.11.2017 14:53
 CVC Vianočné fotenie 2017

—————

Burza - jeseň 2017

07.09.2017 09:08

—————

Pozývame Vás na DOD

06.09.2017 08:29

—————

Cesta rozprávkovým lesom 18. 06. 2017

05.06.2017 13:08

—————

Športové popoludnie s DC Dubáčik - foto

18.05.2017 10:36

—————


Vitajte!

 CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

CVČ môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

a)      školám a školským zariadeniam

b)     občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti

c)      ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú

CVČ sa zriaďuje ako zriadenie s celoročnou prevádzkou. Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších a večerných hodinách počas kalendárneho týždňa.

CVČ sa zvyčajne člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. Viac v sekcii O nás.

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako

a)      pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, blizsie informácie o týchto útvaroch nájdete v sekcii Krúžky

b)     príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole

c)      prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d)     organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum,

e)      spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.

Ďalšou činnosťou centra je

a)      spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží

b)     medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,

c)      aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,

d)     monitorovanie v oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz,

e)      informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,

f)       riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

g)      spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými osobami.

 

                                                                       


VIAC FOTIEK NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU https://www.facebook.com/groups/251658067934/


Novinky

Zatvorenie Centra voľného času

12.10.2020 08:39

—————

Spolu pomôžme !

08.10.2020 16:26

—————

Zdravotný dotazník

07.09.2020 14:02
zdravotný dotazník.docx (21266)

—————

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

07.09.2020 13:56
vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (14631)

—————

Oznámenie

17.08.2020 15:37
Oznámenie.docx (55418)

—————

Žiadosť Covid 19, poplatok

17.08.2020 15:34
Vrátenie poplatku Covid 19.docx (55353)

—————

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru 2020/2021

17.08.2020 15:33
žiadosť o prijatie 2020-21.doc (111616)

—————

Čestné prehlásenie

17.08.2020 15:33
čestné prehlásenie.docx (56521)

—————

Súhlas so sprac. údajov

17.08.2020 15:32
Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx (32230)

—————


Kontakt

Centrum voľného času

P.O. Hviezdoslava 13/4
Nová Dubnica 018 51


042/44 31 817
0905 268 916CVC Dubinka na Facebooku

Ochrana osobných údajov

28.06.2018 08:09
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36128571

—————

Staňte sa aj vy členom CVC Dubinka na sociálnej sieti Facebooku

18.01.2010 11:34
ako na to: CVC na facebooku.doc (116,5 kB)

—————


PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA WWW.DOBRYANJEL.SK

Anjelske Osobne cislo: 11006862
heslo: cvc