Centrálny register zmlúv, faktúr a objednávok

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky je podľa zákona 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p., taktiež Nariadením vlády SR 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o zverejnení zmluvy.